gora

Firma Navigator International Sp. z o.o. realizuje na terenie województwa wielkopolskiego, projekt pt. „Aktywizacja zawodowa osób bez zatrudnienia w województwie wielkopolskim 2", w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa 6: rynek pracy Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa

Celem głównym projektu jest wzrost szans na zatrudnienie przez nabycie wiedzy nt. rynku pracy, doświadczenia zawodowego i uzupełnienia/nabycia kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem u 96 Uczestników Projektu: osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo defaworyzowanych na rynku pracy powyżej 29 roku życia należących do jednej z grup: osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, osób w wieku 50 lat i więcej, zamieszkujących obszary wiejskie funkcjonalne wymagające wsparcia procesów rozwojowych (zgodnie z OSI).

Planowane efekty:

 • liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie - 96 UP ( 52K i 43M)
 • liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie – 96 UP ( 52K i 43M),
 • liczba osób będących mieszkańcami wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych (zgodnie z regionalnymi Obszarami Strategicznej Interwencji)– 96 UP ( 52K i 43M),
 • liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 17 UP (9K i 8M),
 • liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 35 UP ( 20K i 15M)
 • liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 5 UP ( 3K i 2M),
 • liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 17 UP ( 9K i 8M)
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – 42 UP (24K i 18M)
 • Liczba osób objętych kompleksowym wsparciem, uwzględniającym pełną ofertę wsparcia obejmującą wszystkie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danego uczestnika, jako niezbędne celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu – 96 UP (56 K, 43 M)
 • Liczba osób objętych szkoleniem, którego efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem) – 96 UP (56 K, 43 M)
 • Liczba osób objętych szkoleniem zawodowym odpowiadającym bieżącym potrzebom rynku pracy – 96 UP (56 K, 43 M)
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 58 UP

Planowane rezultaty:

 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek po opuszczeniu programu – 34 UP
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po opuszczeniu programu – 20% UP
 • Dla osób w wieku 50 lat i więcej – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej – 33%
 • Dla kobiet – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej – 39%
 • Dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej – 30%
 • Dla osób o niskich kwalifikacjach– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej – 38%
 • Dla osób z niepełnosprawnościami – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej – 33%

Wartość Projektu: 812 297,80 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 771 682, 91 PLN

baner dół

Cykl szkoleniowy

Kryteria uczestnictwa w projekcie Projekt zakłada wsparcie dla 96 Uczestników/czek (UP) ( 53 kobiet, 43 mężczyzn), w tym 79 osób bezrobotnych 44 kobiet, 35 mężczyzn)/poszukujących pracy i 17 biernych zawodowo (tj. 9 kobiet, 8 mężczyzn), defaworyzowanych  na rynku pracy, powyżej 29 roku życia, należących do przynajmniej jednej z wymienionych grup: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby […]

Aktualności

08.05.2019 r. POŚREDNICTWO PRACY 11.05-13.05.2019 r. 06.05.2019 r. POŚREDNICTWO PRACY harmonogram 06.05-10.05.2019 r. 25.04.2019 r. POŚREDNICTWO PRACY 26.04-28.04 23.04.2019 r. Pośrednictwo Pracy 24.04-29.04.2019 r.   22.03.2019 r. Pośrednictwo Pracy 23.03-24.03.2019 r.   15.03.2019 r. POŚREDNICTWO PRACY 18.03-19.03.2019 r.   28.02.2019 r. harmonogram staż 01.03-31.05.2019 r.   19.02.2019 r. harmonogram staż 20.02-19.05   31.01.2019 r. harmonogram […]

Dokumenty do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu to: Formularz zgłoszeniowy – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Oświadczenie o spełnieniu kryterium grupy docelowej – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIUM GRUPY DOCELOWEJ Dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, potwierdzające status osoby bezrobotnej  dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych i biernych zawodowo-  OŚWIADCZENIE O STATUSIE NA RYNKU […]

Kontakt

Zapraszamy Państwa do kontaktu. TELEFON  699 670 257 E-MAIL: aktywizacjazawodowa2@navigator-szkolenia.eu FACEBOOK https://www.facebook.com/aktywizacjaZawodowa2/?modal=admin_todo_tour   Firma Navigator International Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa

CZCIONKA
KONTRAST