gora

Firma Navigator International Sp. z o.o, serdecznie zaprasza do udziału w Projekcie :

„BĄDŹ AKTYWNY! OSIĄGNIJ SUKCES ZAWODOWY!"

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności zatrudnienia i aktywności społeczno zawodowej 72 osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, do wieku emerytalnego , które uczą się lub zamieszkują (w rozum. Kc.), na terenie woj. Mazowieckiego w gminach poniżej progu defaworyzacji znajdujących się na terenie powiatów: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyński, kozienicki, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, płocki, płoński, przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, węgrowski, wołomiński, zwoleński, żuromiński.

Grupa Docelowa :

Grupą docelową Projektu będą stanowić 72 os. lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, należących do jednej lub kilku z niżej wymienionych grup, tj.

 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia,
 • osoby o znacznym/umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • osoby, które uczą się lub zamieszkują na obszarach(gminach) poniżej progu defaworyzacji określonego w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego , uczące się lub zamieszkujące(w rozum. KC).

Grupę docelową stanowić będą w 100% osoby pozostające bez pracy, powyżej 18 roku życia.

Cele Szczegółowe:

 • Aktywizacja społeczno-zawodowa dzięki określaniu celów społecznych i zawodowych dla 100% UP poprzez udział w diagnozie potrzeb i potencjałów uczestników.
 • Aktywizacja społeczna dzięki podniesieniu kompetencji wśród 85% z pośród 60 UP dzięki udziałowi w treningu kompetencji społecznych i życiowych.
 • Aktywizacja społeczna min. 85% z pośród 12UP będących osobami niepełnosprawnymi poprzez udział w indywidualny coachingu życiowym.
 • Aktywizacja zawodowa dzięki podniesieni umiejętności w poszukiwaniu pracy u min. 85% z 72 UP poprzez udział w pośrednictwie pracy.
 • Aktywizacja społeczna dzięki umiejętności rozwiązywania problemów społecznych u 85% z 72 UP dzięki uczestnictwie w w specjalistycznym poradnictwie doradczym.
 • Aktywizacja zawodowa u 85% z 72UP, dzięki realizacji szkoleń zawodowych.
 • Aktywizacja zawodowa dzięki podniesionemu doświadczenia zawodowego u min. 85% z 72 UP poprzez odbycie staży zawodowych.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu :

 • Diagnoza Potrzeb i Potencjałów Uczestników
 • Trening kompetencji społecznych i życiowych
 • Indywidualny coaching życiowy
 • Pośrednictwo pracy
 • Specjalistyczne poradnictwo doradcze
 • Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym
 • Staże Zawodowe ( 3 miesięczne)
logo_dol

Aktualności

  01.10.2018 r. Szanowni Państwo! Jest nam Niezmiernie miło że projekt Bądź Aktywny! Osiągnij Sukces Zawodowy! cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem. 05.11.2018 r. Szanowni Państwo, zachęcamy do udziału w projekcie osoby lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, należących do jednej lub kilku z niżej wymienionych grup, tj. osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia, osoby o znacznym/umiarkowanym […]

Pliki do pobrania

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Bądź aktywny…   Oświadczenie o spełnianiu grupy docelowej Ponadto: 1. Osoby zarejestrowane w MUP / PUP muszą dostarczyć zaświadczenie o rejestracji 2. Osoby niepełnosprawne musza dostarczyć orzeczenie lekarskie

CZCIONKA
KONTRAST