logo1


Navigator International Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie:

,, Czas na zmiany- wsparcie dla osób zwolnionych ”

nr projektu RPLU.10.02.00-06-0056/17


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oś Priorytetowa: 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie : 10.2 Programy typu outplacement

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. – 31.10.2019 r.

Cel projektu:
Celem projektu jest podniesiona zdolność do ponownego zatrudnienia 120 osób (72 Kobiet i 48 Mężczyzn, w tym osoby z niepełnosprawnością)- pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy i osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z terenu województwa lubelskiego (osoby, które pracują lub zamieszkują na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie) i osoby w wieku 50 lat i więcej oraz podjęcie/ kontynuacja zatrudnienia bezpośrednio po zakończeniu udziału w projekcie przez minimum 66 w/w osób, dzięki indywidualnemu i kompleksowemu wsparciu w projekcie do 31.10.2019 r.

Grupa docelowa: Grupą docelową jest łącznie 120 osób (72 K i 48 M, w tym osoby z niepełnosprawnością)- pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy i osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z terenu województwa lubelskiego (osoby, które pracują lub zamieszkują na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

Skład :
• min. 40% UP- os. o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 włącznie) lub osoby w wieku 50 lat i więcej, tj.48 osób.
Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:
• Doradztwo zawodowe dla 120 UP
• Poradnictwo psychologiczne dla 80 UP
• Pośrednictwo pracy dla 108 UP
• Szkolenia zawodowe dla 120 UP
1) Sortowacz surowców wtórnych;
2) Przedstawiciel handlowy w zakresie fotowoltaika;
3) Monter OZE;
4) Specjalista ds. ekomarketingu;
• Staże zawodowe dla 92 UP (trwające 3 lub 6 miesięcy).

Planowane efekty realizacji projektu:
• Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu- 96 osób;
• Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie- 66 osób;


Wartość projektu: 1 490 884,61 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 267 251,91 PLNdol
Obrazek

Aktualności

12.08.2019

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

16.07.2019

Szanowni Państwo!

Informujemy że nadal trwa rekrutacja do projektu. Zapraszamy do udziału.

Liczba miejsc ograniczona!

 

03.06.2019

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26.04.2019 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 10.05.2019 r.)  zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2019 r. kwota ta wynosi 861,40 zł. co niesie za sobą zwiększenie kwoty stypendium szkoleniowego (proporcjonalnie) i stypendium stażowego do wysokości 1 033,70 zł.

 

28.05.2019

Szanowni Państwo,

informujemy, że trwa rekrutacja na szkolenia z sektora zielonej gospodarki.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

18.04.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 11 Uczestników Projektu z grupy 5 w dniu dzisiejszym rozpoczyna staże zawodowe. Uczestnicy z grup 6 i 7 odbyli pierwsze spotkanie indywidualne z Pośrednikiem pracy.

22.03.2019

Szanowni Państwo,

informujemy że Uczestnicy Projektu z grupy 1 i grupy 2 rozpoczęli staże 3-miesięczne i 6-miesięczne. Grupa 4 rozpoczęła spotkania z Pośrednikiem pracy, grupa 5 wkrótce rozpocznie szkolenie “Przedstawiciel handlowy w zakresie fotowoltaiki” oraz grupa 6 realizuje spotkania z psychologiem w ramach Poradnictwa psychologicznego.

12.02.2019

Szanowni Państwo,

informujemy, że grupa 1 oraz grupa 2 zakończyły szkolenie “Specjalista ds. ekomarketingu”. Obie grupy kontynuują spotkania z Pośrednikiem pracy. Grupy 3, 6 oraz 7 w najbliższym czasie rozpoczną spotkania z Doradcą zawodowym, natomiast grupa 4 zakończyła spotkania z Doradcą zawodowym  i w najbliższym czasie rozpocznie spotkania z Psychologiem.

04.01.2019

Szanowni Państwo,

informujemy, że pierwsze grupy rozpoczęły dzisiaj szkolenie “Specjalista ds. ekomarketingu”.

Zapraszamy na szkolenia “Sortowacz surowców wtórnych” oraz “Monter OZE”. Ilość miejsc ograniczona!

05.12.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Uczestnicy Projektu rozpoczęli kolejne wsparcie- zajęcia z Psychologiem.

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie. Ilość miejsc ograniczona!

15.11.2018 r.

Szanowni Państwo,

REKRUTACJA JEST NADAL OTWARTA !

Jednocześnie informujemy, że Uczestnicy z grup 1 i 2 rozpoczęli już zajęcia z doradcą zawodowym. Planowane są kolejne etapy wsparcia oraz trwa rekrutacja kolejnych grup.

Wszystkim osobom chętnym do wzięcia udziału w Projekcie przypominamy, że można zgłosić się do nas również osobiście, zapraszamy do Biura Projektu mieszczącego się przy ul. Skromnej 5 w Lublinie.

 

11.10.2018 r.

Szanowni Państwo!,

Przypominamy, że nadal trwa rekrutacja do projektu. Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z plakatem projektu oraz zachęcamy do składania dokumentów.

czas_na_zmiany_plakat

 

19.09.2018 r.

Z przyjemnością informujemy, że została uruchomiona strona internetowa projektu “Czas na zmiany- wsparcie dla osób zwolnionych”. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w zakładce Dokumenty rekrutacyjne. Projekt skierowany jest do pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, z terenu województwa lubelskiego (osoby, które pracują lub zamieszkują na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Zapraszamy do zgłaszania swojego udziału!

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej, gdzie będziemy zamieszczać aktualne informacje na temat projektu.

Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu w procesie rekrutacji: Formularz zgłoszeniowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Oświadczenie/ zaświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie/oświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy), Ankieta usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku osób niepełnosprawnych)ankieta dla osób z niepełnosprawnością Zaświadczenie od pracodawcy, że pracownik został zwolniony […]

Kontakt

Zapraszamy Państwa do kontaktu. Zespół projektu.   Adres: Biuro Projektu „Czas na zmiany- wsparcie dla osób zwolnionych” ul. Skromna 5, 20-704 Lublin. E-mail: wsparciedlaosobzwolnionych@navigator-szkolenia.eu Tel.: 512 834 780

CZCIONKA
KONTRAST