gora

Firma Navigator International Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie:

„Kompas Kariery”

 

Cel projektu

Celem projektu jest uzyskanie zdolności do trwałego zatrudnienia lub poprawy sytuacji zawodowej przez 72 osoby, powyżej 30 roku życia, spełniających warunku grupy docelowej, w wyniku nabycia lub podniesienia przez nich kwalifikacji/kompetencji/doświadczenia w efekcie objęcia ich kompleksową, indywidualną, opracowaną na podstawie IPD ścieżką wsparcia w okresie od 01.02.2019r. do 31.01.2020r. na obszarze województwa opolskiego.

 

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które pracują i/lub zamieszkują w roz. Przepisów KC na obszarze powiatów: opolskiego, brzeskiego, namysłowskiego, kluczborskiego, oleskiego, strzeleckiego w woj. opolskim w tym: osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy i bierne zawodowo, osoby  w wieku 50 lat i więcej, osoby niepełnosprawne,  długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach, posiadające min. 1 dziecko do 6 r. ż. i co najmniej 1 dziecko z niepełnosprawnościami do 18 r. z., migrantów powrotnych,  imigrantów oraz osoby pracujące  zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, osiągających niskie dochody (tzw. ubodzy pracujący).

 

W ramach projektu zapewniamy:

 • Profesjonalna kadra trenerska oraz zajęcia blisko miejsca zamieszkania
 • Catering
 • Zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dzieckiem/osobą zależną
 • Badania lekarskie i ubezpieczenie NNW
 • Stypendium szkoleniowe i stażowe
 • Bezpłatne materiały dydaktyczne
 • Bezpłatny udział w egzaminie potwierdzającym uzyskane kwalifikacje
 • nabycie kwalifikacji, kompetencji społecznych
 • poprawa sytuacji finansowej i społecznej

 

Wsparcia zaplanowane w ramach projektu:

 • Indywidualne poradnictwo zawodowe służące określeniu ścieżki zawodowej i opracowaniu/aktualizacji Indywidualnego Planu Działania
 • Szkolenia
 • Warsztaty podnoszące kompetencje społeczno-zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Staże zawodowe: 3 miesięczne i 6 miesięczne

 

Planowane efekty projektu:

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: min.75%

- Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu-min.56%

- Efektywność zatrudnieniowa dla osób w najtrudniejszej sytuacji – w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 - 42%

- Efektywność zatrudnieniowa dla pozostałych osób -  52%

- Efektywność zawodowa – 7%

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie!

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu: 955 588,50 zł
Wkład UE: 812 250, 22 zł

 

 

dol

Rozeznania rynku

16.09.2019 Szanowni Państwo, Firma Navigator International Sp. z o. o, w ramach realizacji projektu „Kompas Kariery” nr RPOP.07.02.00-16-0035/18 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. POŚREDNICTWA PRACY, w okresie od 09.2019 r. do 01.2020 r., z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy. W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy pośrednika pracy gotowego do zrealizowania ww. usługi oraz prosimy o wycenę […]

Aktualności

29.07.2019 26.07.2019 roku pierwsza grupa rozpoczęła zajęcia „Indywidualne poradnictwo zawodowe służące określeniu ścieżki zawodowej i opracowania/aktualizacji Indywidualnego Planu Działania” 10.07.2019 Zapraszamy do udziału w projekcie. Zostało kilka wolnych miejsc. Przypominamy, że rekrutacja trwa do końca lipca 2019 roku lub zebrania wymaganej liczby osób (72) 24.06.2019 Zachęcamy do udziału w projekcie. Mamy wiele zgłoszeń. Liczba miejsc […]

Dokumenty do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne wymagane od Kandydatów/et na Uczestników/czki Projektu: Formularz rekrutacyjny Oświadczenie o spełnieniu grupy docelowej Oświadczenie – dzieci – dotyczy osób posiadających dzieci Oświadczenie emeryci – dot. emerytów Oświadczenie migranci – dotyczy migrantów Zaświadczenie od pracodawcy – dotyczy osób pracujących Osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencji Urzędów Pracy – zaświadczenie z Urzędu Pracy Osoby niepełnosprawne – […]

Kontakt

www.navigator-szkolenia.eu/kompas-kariery/ Tel. 515 561 282 e-mail: kompaskariery@navigator-szkolenia.eu  

CZCIONKA
KONTRAST