baner góra

Navigator International Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie:

 ,,Młody rynek pracy”

nr projektu  POWR.01.02.01-18-0009/18

Projekt realizowany w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.10.2019 r.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia lub poprawy sytuacji na rynku pracy wśród 84 osób młodych (min. 51 Kobiet) w tym osoby z niepełnosprawnościami (min. 5 osób) w wieku 15-29 lat (należących do grupy docelowej opisanej poniżej), zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego w roz. przepisów KC, poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem dostosowanym do ich potrzeb, w okresie od 01.01.2019 do 31.10.2019.

Grupa docelowa:

Grupą docelową Projektu stanowią 84 osoby młode (min. 51 K), w tym osoby z niepełnosprawnością, min. 5 os.) w wieku 15-29 lat: - osoby bierne zawodowo, w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. os. z kategorii NEET), - os. z następujących grup docelowych: imigranci (w tym polskiego pochodzenia), reemigranci, os. odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, os. zatrudnione na um. krótkoterminowych oraz pracujący w ramach um. cywilnoprawnych, zg. z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-20, zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie woj. podkarpackiego (nie dotyczy imigrantów i reemigrantów), z wyłączeniem os. należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1).

Skład :

 • 60 osób będą stanowiły osoby bierne zawodowo, 24 to osoby pracujące
 • 20% UP stanowią ON, os. o niskich kwalifikacjach, (5 ON i 12 os. o niskich kwalifikacjach)
 • 50% UP, tj. 42 os. – osoby zamieszkujące miasta średnie w tym miasta tracące funkcje społ.-gosp.

 

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

 • Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych dla 84 UP
 • Poradnictwo zawodowe dla 84 UP
 • Pośrednictwo pracy dla 84 UP
 • Szkolenia zawodowe dla 84 UP
 • Staż zawodowy dla 60 UP

 

Planowane efekty realizacji projektu:

 • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – min. 26 osób
 • Efektywność zatrudnieniowa dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, os. z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, z niskimi kwalifikacjami) – 39%;
 • Efektywność zatrudnieniowa dla pozostałych os. nienależących do ww. grup – 54%
 • Efektywność zawodowej w przypadku osób pracujących – 27%.

 

Wartość projektu: 935 120,25 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 788 119,34 PLN

 

dol

Postępowania w ramach projektu

05.03.2020 r. Szanowni Państwo, Firma Navigator International Sp. z o. o. na terenie województwa podkarpackiego, w ramach projektu “Młody rynek pracy” nr projektu POWR.01.02.01-18-0009/18, planuje zorganizowanie usługi, tj. Egzaminu zewnętrznego dla maksymalnie 12 Uczestników/czek Projektu. Szczegóły w załączniku: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1236964 05.03.2020 r. Szanowni Państwo, Firma Navigator International Sp. z o. o. na terenie województwa podkarpackiego, w […]

Harmonogramy zajęć

17.04.202 r. Szanowni Państwo, Zespół Projektu informuje, że w związku z nadesłanymi przez Państwa oświadczeniami dot. rezygnacji z uczestnictwa z zajęć z Pośrednikiem pracy z uwagi na zagrożenie epidemią oraz obostrzeniami w przemieszczaniu się wprowadzonymi przez Rząd,  zajęcia (3 planowane spotkanie dla Uczestników/czek z grupy 4) zostają wstrzymane. 13.04.2020 r. Szanowni Państwo, Zespół Projektu informuje, […]

Aktualności

10.02.2020 r. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zakończony został nabór Uczestników do projektu „Młody rynek pracy”. Osobom zainteresowanym serdecznie dziękujemy! 06.02.2020 r.   Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dzisiaj Uczestnicy z grupy 4 w Krośnie rozpoczynają indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach Zadania 1 – Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w […]

O projekcie

NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z. o. o. zaprasza do udziału w projekcie: „Młody rynek pracy” Zapraszamy do udziału w projekcie: Osoby młode w wieku 15-29 lat w tym osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby o niskich kwalifikacjach, które zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego (powiaty: rzeszowski, jasielski, dębicki, ropczycko-sędziszowski, mielecki), należące do jednej z grup: Osoby bierne zawodowo, w […]

Dokumenty do pobrania

Tutaj znajdą Państwo dokumenty przydatne Uczestnikom/czkom Projektu.   ZWROTY KOSZTÓW DOJAZDU: WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU – TUTAJ ZAŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA transportu zbiorowego o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie – TUTAJ   Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu, znajdującym się TUTAJ.   Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu, podczas […]

Kontakt

Zapraszamy Państwa do kontaktu. TELEFON  699 671 182 KSIĘGOWA PROJEKTU – 699 670 262 E-MAIL – mlodyrynekpracy@navigator-szkolenia.eu ZNAJDŹ NAS TAKŻE NA FACEBOOKu! – Facebook – Młody rynek pracy   BIURO PROJEKTU “MŁODY RYNEK PRACY” ul. Sielecka 15 37-700 Przemyśl   Firma Navigator International Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa NIP: 5272619549 REGON: 142141710

CZCIONKA
KONTRAST