baner góra

Navigator International Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie:

 ,,Młody rynek pracy”

nr projektu  POWR.01.02.01-18-0009/18

Projekt realizowany w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oś Priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 31.10.2019 r.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększona zdolność do podjęcia zatrudnienia lub poprawy sytuacji na rynku pracy wśród 84 osób młodych (min. 51 Kobiet) w tym osoby z niepełnosprawnościami (min. 5 osób) w wieku 15-29 lat (należących do grupy docelowej opisanej poniżej), zamieszkałych na terenie woj. podkarpackiego w roz. przepisów KC, poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem dostosowanym do ich potrzeb, w okresie od 01.01.2019 do 31.10.2019.

Grupa docelowa:

Grupą docelową Projektu stanowią 84 osoby młode (min. 51 K), w tym osoby z niepełnosprawnością, min. 5 os.) w wieku 15-29 lat: - osoby bierne zawodowo, w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. os. z kategorii NEET), - os. z następujących grup docelowych: imigranci (w tym polskiego pochodzenia), reemigranci, os. odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, os. zatrudnione na um. krótkoterminowych oraz pracujący w ramach um. cywilnoprawnych, zg. z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-20, zamieszkałych w rozumieniu KC na terenie woj. podkarpackiego (nie dotyczy imigrantów i reemigrantów), z wyłączeniem os. należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1).

Skład :

 • 60 osób będą stanowiły osoby bierne zawodowo, 24 to osoby pracujące
 • 20% UP stanowią ON, os. o niskich kwalifikacjach, (5 ON i 12 os. o niskich kwalifikacjach)
 • 50% UP, tj. 42 os. – osoby zamieszkujące miasta średnie w tym miasta tracące funkcje społ.-gosp.

 

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

 • Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych dla 84 UP
 • Poradnictwo zawodowe dla 84 UP
 • Pośrednictwo pracy dla 84 UP
 • Szkolenia zawodowe dla 84 UP
 • Staż zawodowy dla 60 UP

 

Planowane efekty realizacji projektu:

 • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – min. 26 osób
 • Efektywność zatrudnieniowa dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, os. z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, z niskimi kwalifikacjami) – 39%;
 • Efektywność zatrudnieniowa dla pozostałych os. nienależących do ww. grup – 54%
 • Efektywność zawodowej w przypadku osób pracujących – 27%.

 

Wartość projektu: 935 120,25 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 788 119,34 PLN

 

dol

Postępowania w ramach projektu

16.01.2020 r. Szanowni Państwo, Firma Navigator International Sp. z o. o. na terenie województwa podkarpackiego, w ramach projektu “Młody rynek pracy” nr projektu POWR.01.02.01-18-0009/18, planuje zorganizowanie usługi, tj. Identyfikacji potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych dla maksymalnie 12 Uczestników/czek Projektu. Szczegóły […]

Harmonogramy zajęć

06.12.2019 Harmonogram zajęć dla gr. 3 – Pośrednictwo pracy – spotkanie III   09.11.2019 r. Harmonogram zajęć dla gr. 1 – Pośrednictwo pracy – spotkanie III Harmonogram zajęć dla gr. 2 – Pośrednictwo pracy – spotkanie III   10.07.2019 r. Harmonogram zajęć dla gr 2 – Pośrednictwo pracy   04.07.2019 r. Harmonogram zajęć dla gr […]

Aktualności

13.06.2019 r. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26.04.2019 (zamieszczone w Monitorze Polskim w dniu 10.05.2019 r. ) zmianie uległa wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 01.06.2019 r. kwota ta wynosi 861,40 zł. co niesie za sobą zwiększenie kwoty stypendium szkoleniowego (proporcjonalnie) i stypendium stażowego do […]

O projekcie

NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z. o. o. zaprasza do udziału w projekcie: „Młody rynek pracy” Zapraszamy do udziału w projekcie: Osoby młode w wieku 15-29 lat w tym osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby o niskich kwalifikacjach, które zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego (powiaty: rzeszowski, jasielski, dębicki, ropczycko-sędziszowski, mielecki), należące do jednej z grup: Osoby bierne zawodowo, w […]

Dokumenty do pobrania

Tutaj znajdą Państwo dokumenty przydatne Uczestnikom/czkom Projektu.   ZWROTY KOSZTÓW DOJAZDU: WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU – TUTAJ ZAŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA transportu zbiorowego o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie – TUTAJ   Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu, znajdującym się TUTAJ.   Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu, podczas […]

Kontakt

Zapraszamy Państwa do kontaktu. TELEFON  699 671 182 KSIĘGOWA PROJEKTU – 699 670 262 E-MAIL – mlodyrynekpracy@navigator-szkolenia.eu ZNAJDŹ NAS TAKŻE NA FACEBOOKu! – Facebook – Młody rynek pracy   BIURO PROJEKTU “MŁODY RYNEK PRACY” ul. Sielecka 15 37-700 Przemyśl   Firma Navigator International Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa NIP: 5272619549 REGON: 142141710

CZCIONKA
KONTRAST