logo1

Firma Navigator International Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie

„Odważ się na zmiany!”

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wyższa aktywność społeczna i zawodowa u 60 osób niepełnosprawnych (36 K/24M) będącymi os. wykluczonymi (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego (osoby, które pracują lub zamieszkują na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) o cechach zgodnych z określoną grupą docelową poprzez realizację kompleksowego programu integracji społecznej i zawodowej w okresie 10.2018 r. – 07.2019 r.

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi 60 os. z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), będące osobami wykluczonymi (w tym dotkniętymi ubóstwem) lub zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego (os., które pracują lub zamieszkują na obszarze woj. lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w tym w szczególności:

 • osoby pozostające bez zatrudnienia (osoby bierne zawodowo) – 48 osób (29K/19M);
 • osoby bezrobotne - wyłącznie osoby należące do III grupy sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy – 12 osób (7K/5M);
 • osoby o niskich kwalifikacjach – 12 osób (7K/5M).

Ponadto minimum 50% Uczestników Projektu to osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ). 100% grupy docelowej to osoby powyżej 18 r.ż.

Minimum 60% grupy docelowej stanowić będą kobiety (36K).

Cel projektu planujemy osiągnąć poprzez realizację następujących działań:

 • Diagnoza potrzeb uczestnika projektu w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR);
 • Trening kompetencji społecznych;
 • Specjalistyczne poradnictwo doradcze - poradnictwo zawodowe, psychologiczne i prawne;
 • Pośrednictwo pracy;
 • Szkolenia zawodowe i komputerowe:
 • 3- miesięczne staże zawodowe dla wszystkich uczestników projektu.

Planowane efekty projektu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 20 osób;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 22 osoby;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 15 osób.

Efektywność społeczna i zatrudnieniowa:

Projekt zakłada minimalny poziom:

 • efektywności społecznej (34%) i efektywności zatrudnieniowej (30%) - dla osób i/lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ.;
 • efektywności społecznej (34%) i efektywności zatrudnieniowej (20%) - dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności lub osób z niepełnosprawnością intelektualną lub osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 117 526,40 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 949 897,44 PLN

 

logo_dol

O projekcie

Firma Navigator International Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Odważ się na zmiany!” Celem głównym projektu jest wyższa aktywność społeczna i zawodowa u 60 osób niepełnosprawnych (36 K/24M) będącymi os. wykluczonymi (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego (osoby, które pracują lub zamieszkują na obszarze […]

Aktualności

31.10.2019 Jest nam niezmiernie miło poinformować, że ostatnich  12 Uczestników kończy dzisiaj staże zawodowe w ramach projektu „Odważ się na zmiany!”. Ponadto pragniemy poinformować, że w dniu dzisiejszym kończy się projekt „Odważ się na zmiany!”. Podsumowując – 60 Uczestników skorzystało ze wsparcia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Uczestnicy mieli zorganizowane spotkania z doradcą zawodowym i […]

Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej. Wypełnione i podpisane dokumenty można przesłać listownie na adres Biura Projektu lub  dostarczyć osobiście do Biura Projektu.  

CZCIONKA
KONTRAST