logo1

Firma Navigator International Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie

„Pierwszy dobry krok”

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej wśród 84 osób (51 kobiet i 33 mężczyzn) powyżej 18 r.ż. wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego (w przypadku os. fizycznych pracujących lub zamieszkujących na obszarze woj. lubelskiego w roz. przepisów Kodeksu Cywilnego), w okresie 11.2018r. - 07.2019r. poprzez zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, w wyniku których uczestnicy podniosą kompetencje społeczne i/lub nabędą kwalifikacje zawodowe i/lub podejmą zatrudnienie.

Grupa docelowa:

Grupę docelową w projekcie stanowią 84 osoby (51 kobiet i 33 mężczyzn) powyżej 18 r.ż. wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub os. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego (w przypadku os. fizycznych pracują lub zamieszkują na obszarze woj. lubelskiego w roz. przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym w szczególności:

 • osoby bierne zawodowo - 72 os. (44 kobiety i 28 mężczyzn);
 • bezrobotne wyłącznie należące do III grupy os. sprofilowanych - 12 os. (7 kobiet i 5 mężczyzn);

Ponadto:

 • 20% os. z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi);
 • 50% os. korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ);
 • 60% kobiet.

Wnioskodawca deklaruje również priorytetowe traktowanie osób o niskich kwalifikacjach (os. posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie).

Cel projektu planujemy osiągnąć poprzez realizację następujących działań:

 • Diagnoza potrzeb wraz z przygotowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR);
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne;
 • Warsztaty kompetencji społecznych;
 • Szkolenia zawodowe i szkolenia językowe;
 • Pośrednictwo pracy;
 • 3-miesięczne staże zawodowe dla wszystkich uczestników projektu.

Planowane efekty projektu:

 • Liczba os. które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - min. 27 osób;
 • Liczba os. poszukujących pracy po opuszczeniu programu - min. 33 osoby;
 • Liczba os. pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - min. 21 osób.

Efektywność społeczna i zatrudnieniowa:

Projekt zakłada minimalny poziom:

 • efektywności społecznej (34%) i efektywności zatrudnieniowej (30%) - dla osób i/lub środowisk zagrożonych ubóstwem i/lub wyklucz. społ.;
 • efektywności społecznej (34%) i efektywności zatrudnieniowej (20%) - dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i/lub osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 228 709,66 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 044 403,21 PLN

logo_dol

O projekcie

Firma Navigator International Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Pierwszy dobry krok”   Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej wśród 84 osób (51 kobiet i 33 mężczyzn) powyżej 18 r.ż. wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. lubelskiego (w przypadku os. fizycznych pracujących […]

Aktualności

15.05.2019 Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w maju w ramach projektu rozpoczynamy staże zawodowe. Życzymy wielu sukcesów Uczestnikom/czkom Projektu oraz dziękujemy za dotychczasowy aktywny udział w zajęciach. Zespół Projektu “Pierwszy dobry krok”     29.04.2019 Z przyjemnością informujemy, że trzy grupy szkoleniowe zakończyły szkolenia językowe w ramach projektu PIERWSZY DOBRY KROK. Dziękujemy za aktywny […]

Rekrutacja

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej. Wypełnione i podpisane dokumenty można przesłać listownie na adres Biura Projektu lub  dostarczyć osobiście do Biura Projektu.

CZCIONKA
KONTRAST