gora

„Reintegracja szansą na lepszą przyszłość”

nr.RPMA.09.01.00-14a513/18

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

Cel projektu:

Głównym celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez poprawę sytuacji zawodowej i podniesienie umiejętności życiowo- wychowawczych 60 członków rodzin (36K/24M), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących województwo mazowieckie, wyłącznie na obszarach poniżej progu defaworyzacji poprzez zapewnienie zindywidualizowanego kompleksowego wsparcia w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji od 1.09.2018 do 31.05.2019.

 

Uczestnicy Projektu:

Członkowie rodzin(36K/24M),zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -wieloproblemowych, ubogich, pozostających, bez zatrudnienia, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, w tym:
 • Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • Osoby z niepełnosprawnością,
 • Osoby bierne zawodowo,
 • Osoby korzystające z POPŻ 2014-2020(grupa preferowana),
 

W ramach projektu oferujemy następujący cykl szkoleniowy:

 • Diagnoza potrzeb Uczestników/rodzin i opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji
 • Zintegrowane poradnictwo rodzinne
 • Warsztaty edukacyjno-doradcze
 • Coaching wychowawczy
 • Kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje/kompetencje zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Staże zawodowe
   

W projekcie zapewniamy wszystkim uczestnikom:

 • Wykwalifikowaną kadrę trenerską
 • Zintegrowane poradnictwo rodzinne
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Catering podczas szkoleń
 • Szkolenia zawodowe (w tym STYPENDIUM SZKOLENIOWE)
 

W ramach wsparcia planujemy organizację zadań:

 • Diagnoza potrzeb Uczestników/rodzin i opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji
 • Zintegrowane poradnictwo rodzinne
 • Warsztaty edukacyjno-doradcze
 • Coaching wychowawczy
 • Kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje/kompetencje zawodowe dla 60 osób
 • Pośrednictwo pracy
 • Staż zawodowy dla 40 osób
 

Ponadto dodatkowo dla osób bezrobotnych (śr. 40 osób w ramach całego projektu)

 • 3 miesięczne staże zawodowe wraz ze STYPENDIUM STAŻOWYM !
 • Ubezpieczenie NNW
 • Badania wstępne
 • wrot kosztów dojazdu podczas staży

Wkład Unii Europejskiej: 525 283,20 PLN

 

KONTAKT:

BIURO PROJKTU tel. 514 897 559

e-mail:

dol

Życzenia Świąteczne

Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, Zespół Projektu chciałby Państwu Życzyć Spokojnych i Rodzinnych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku.   Zespół Projektu

O projekcie

Firma Navigator International Sp. z o.o zaprasza do udziału w projekcie „Reintegracja szansą na lepszą przyszłość” nr.RPMA.09.01.00-14a513/18   Głównym celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa poprzez poprawę sytuacji zawodowej i podniesienie umiejętności życiowo- wychowawczych 60 członków rodzin (36K/24M), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących województwo mazowieckie, wyłącznie na obszarach poniżej progu defaworyzacji poprzez zapewnienie zindywidualizowanego kompleksowego wsparcia […]

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z kadrą projektu: BIURO PROJEKTU tel. 514 897 559 e-mail: reintegracjaszansa@navigator-szkolenia.eu

Dokumenty rekrutacyjne

21-09-2018 Szanowni Państwo, W związku z podpisaniem z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, umowy o dofinansowanie projektu, współfinansowanego przez UE w ramach działania 9.1, chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji i rekrutacji do projektu pn: „Reintegracja szansą na lepszą przyszłość” nr projektu: RPMA.09.01.00-14-a513/18, skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Poniżej załączamy dokumenty rekrutacyjne […]

CZCIONKA
KONTRAST