Firma Navigator International Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie
„Włącz się do gry! Edycja 2”
Cele projektu

Celem projektu jest wyższa zdolność do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 96 osób (58K/38M) powyżej 18r.ż. do wieku emerytalnego, zamieszkujących w woj. mazowieckim w powiatach garwolińskim,kozienickim,lipskim,przysuskim,radomskim,m.Radom,szydłowieckim, zwoleńskim (w rozum.KC), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym min.15% to os. niepełnosprawne),wyłącznie doświadczających wielokrotnego wykluczenia lub zamieszkujących w gminach poniżej progu defaworyzacji, poprzez skorzystanie z instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej dostosowanych do potrzeb Uczestnika w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji w okresie 1.07.2018-31.07.2019,prowadząca do podjęcia zatrudnienia przez min.29os.

Grupa docelowa
Grupę docelową stanowi grupa 96 osób (58K/38M) pow.18r.ż.do wieku emerytalnego, zamieszkujących w woj. mazowieckim w powiatach garwolińskim,kozienickim,lipskim,przysuskim,radomskim,m.Radom,szydłowieckim,zwoleńskim (w rozum.KC),zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., wyłącznie os. doświadczające wielokrotnego wykluczenia lub zamieszkujące w gminach poniżej progu defaworyzacji, w tym:
- osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy-min.20%UP tj.20os.,
- osoby z niepełnosprawnościami(ON)-min.15%UP tj 15os,
-osoby korzystające z POPŻ 2014-2020(grupa preferowana),a zakres wsparcia w proj. nie będzie powielać działań, które dana os. otrzymuje/otrzymywała w ramach działań towarzyszących w POPŻ-min.30%UP tj.29os.
 Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

 • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników
 • Poradnictwo specjalistyczne
 • Poradnictwo zawodowe
 • Trening umiejętności społecznych
 • Indywidualny life-coaching dla osób niepełnosprawnych
 • Szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie, zmianę kwalifikacji i kompetencji
 • Staże zawodowe
 • Pośrednictwo pracy

 

 

Planowane efekty realizacji projektu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu- 62 osoby,
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)- 29 osoby,
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu- 54 osoby,
 • Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna)- 34%,
 • Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podjęły zatrudnienie(efektywność zatrudnieniowa)- 22%,
 • Odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które dokonały postępu w aktywizacji społecznej (efektywność społeczna)- 34%,
 • Odsetek osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które podjęły zatrudnienie (efektywność zatrudnieniowa)- 12%.
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ukończyły Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników oraz dla których opracowana została Indywidulana Ścieżka Reintegracji-96 osób,
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ukończyły poradnictwo specjalistyczne oraz otrzymały poradę w kwestii problemu, z którym zgłosił się Uczestnik- 77 osób,
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ukończyły poradnictwo zawodowe oraz dla których określono indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego- 77 osób,
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ukończyły Indywidualny life-coaching dla osób niepełnosprawnych oraz podniosły kompetencje życiowe i umiejętności społeczno-zawodowe- 12 osób,
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ukończyły szkolenia zawodowe w ramach projektu- 77 osoby,
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ukończyły staż zawodowy i nabyły doświadczenie zawodowe- 77 osoby,

 

Wartość projektu: 1 312 473,03

Wkład Funduszy Europejskich: 1 049 978,02


 


Aktualności

21.06.2019  Z przyjemnością informujemy, iż uczestnicy z grup V, VI. VII rozpoczną staż zawodowy. Dla pozostałych uczestników rozpoczęcie stażu zawodowego przewidziane jest na 01.07.2019. 07.05.2019 Szanowni Państwo, uczestnicy z miejscowości Radom od 10.05 rozpoczną zajęcia indywidualne z “indywidualny life coaching dla osób niepełnosprawnych”. Poniżej przedstawiamy harmonogram. Harmonogram indywidualny life coaching dla osób niepełnosprawnych 29.04.2019  Z […]

Kontakt

Zapraszamy Państwa do kontaktu. Zespół projektu. Adres: Biuro Projektu ul. Młynarska 10 lok. U11, 26-600 Radom E-mail: wlacz-sie-do-gry@navigator.edu.pl Tel.: 512 623 114

O projekcie

Firma NAVIGATOR INTERNATIONAL Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie: „Włącz się do gry! Edycja 2” Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zapraszamy: Osoby powyżej 18 roku życia do wieku emerytalnego zamieszkujące w woj. mazowieckim w Powiecie: garwolińskim, kozienickim, lipskim, przysuskim, radomskim, m. Radom, szydłowieckim, zwoleńskim(w rozum. […]

CZCIONKA
KONTRAST