gora

Firma Navigator International Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie
„Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa”
Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej oraz zwiększona zdolność do zatrudnienia 60 osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego na obszarach poniżej progu defaworyzacji (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego). Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowego wsparcia w okresie od 09.2017 r.- 05.2018 r.

Grupa docelowa
Grupę docelową stanowią osoby w wieku od 18 do 64 lat zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące na terenie woj. mazowieckiego na obszarach poniżej progu defaworyzacji. Priorytetowo będą traktowane osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego. Grupę docelową stanowią:
• Osoby korzystające lub będące członkiem rodziny korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającą co najmniej jedną z określonych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej przesłanek.1
• Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.).
• Osoby z niepełnosprawnością.
• Członkowie rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością.
• Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, przy czym zakres uzyskanego wsparcia nie powiela działań, które otrzymałam/em lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ.
• Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczającą pieczę zastępczą oraz członkiem rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
• Osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
• Osoby nieletnie, wobec której zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2014 r. poz. 382)
• Osoby przebywające w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, o których mowa w ustawie z 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.).
• Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 .
• osoby niesamodzielne.3
Planowane efekty projektu:

W wyniku projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:
• Liczba UP, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu – min. 30 UP, w tym 18 K i 12 M.
• Liczba UP poszukujących pracy po opuszczeniu programu – min. 34 UP, w tym 21 K i 13 M.
• Liczba UP pracujących po opuszczeniu programu – min. 18, w tym 12 K i 6 M.
• Wskaźnik efektywności społecznej UP ogółem, po opuszczeniu programu – 34%.
• Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej ogółem - 22%.
• Wskaźnik efektywności społecznej UP, w tym osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawności intelektualnej, niepełnosprawności sprzężonej, po opuszczeniu programu – 34%.
• Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej UP, w tym osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawności intelektualnej, niepełnosprawności sprzężonej - 12%.

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Całkowita wartość projektu: 654 262,15 zł
Wkład UE: 523 409, 72 zł

__________________________________________

1Przesłanki dot.: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
2Zgodnie z Europejską typologią bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje się okoliczności życia w bezdomności lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: bez dachu nad głową (osoby żyjące w surowych i alarmujących warunkach); bez miejsca zamieszkania (osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczające instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opiekuńcze, osoby otrzymujące długookresowe wsparcie z powodu bezdomności –specjalistyczne zakwaterowanie wspierane); niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadające niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagrożone przemocą); nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadające się do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie); osoby dorosłe mieszkające z rodzicami nie powinny być wykazywane we wskaźniku, chyba że wszystkie te osoby są bezdomne lub mieszkają w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach;
3 Osoba niesamodzielna – osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.


dol

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy harmonogramy poszczególnych zajęć. Zachęcamy do zapoznania się! HARMONOGRAM staże zawodowe Harmonogram POŚREDNICTWO PRACY gr. 4 Harmonogram POŚREDNICTWO PRACY gr. 2, 3 Harmonogram POŚREDNICTWO PRACY gr. 4 Harmonogram POŚREDNICTWO PRACY gr. 1 Harmonogram SZKOLENIE ICT gr. III Harmonogram SZKOLENIE ICT gr. II Harmonogram PORADNICTWO RODZINNE gr 3 – aktualizacja Harmonogram SZKOLENIA ZAWODOWE […]

ROZEZNANIE RYNKU

12.03.2019 Szanowni Państwo, Firma Navigator International Sp. z o.o., w ramach realizacji projektu „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa” nr RPMA.09.01.00-14-a511/18 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj.  „Poradnictwa zawodowego” na terenie województwa mazowieckiego, w okresie 03.2019r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji umowy. W związku z tym poszukujemy podmiotów mogących zrealizować usługę. (kod CPV 80500000-9 – Usługi szkoleniowe) Szczegóły w […]

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Projektu “Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa”. Regulamin Projektu “Wystarczy chcieć” akt. 18.10.2018r. Regulamin Projektu “Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa” akt. z dn. 31.10.2018 Regulamin Projektu “Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa” aktualizacja 30.11.2018 Dokumenty rekrutacyjne wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu to: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW GRUPY DOCELOWEJ akt. z dn. […]

CZCIONKA
KONTRAST